Közösségfejlesztés

A kedvezményezett neve: Szent Márton Plébánia

A projekt címe: Szeged-Csanádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – Kunszentmárton - Társadalmi esélyegyenlőség fokozása Kunszentmártonban a katolikus közösség bevonásával, a település hátrányos helyzetű lakosságának társadalmi felzárkóztatása céljából

A szerződött támogatás összege: 49 534 258 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Az EU-s támogatás segítségével, az Szent Márton Plébánia (mint konzorciumvezető) és a"Szent Márton Alapítvány" (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett (a Szakmai Tervben részletezett) hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. A Plébánia jelenleg is fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében, mivel a népesség jelentős része római katolikus vallású. A fenti szervezetek a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idős gondozás), a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. A két szervezet meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mély szegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében. A hátránykompenzációs programokon résztvevő a többségi (helyi) társadalomban élők számára közelebb kerülhetnek azok a problémák, melyeket eddigi tapasztalataik alapján még nem ismertek, hozzájárulva ezzel a többségi (helyi) társadalomban élők és az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2018. március 1., a fizikai befejezés dátuma pedig 2021. május 28. A záró kifizetési igénylés benyújtásának dátuma 2021. május 29. A megvalósítás alatt 3 db mérföldkő került betervezésre. Az első mérföldkő elérésig megvalósul a vállalt szervezet fejlesztése (min. 20 fő a szervezeten belül bevonásra kerül), valamint a szakmai megvalósításához kapcsolódó beszerzések kiírásra, lefolytatásra-, a szükséges eszközök pedig beszerzésre kerülnek, az összes elszámolható költség legalább 30%-ról kifizetési igénylés benyújtásra kerül. A 2. mérföldkő elérésig megvalósul az újonnan létrejött közösség regisztrációja, (min. 40 fő bevonásra kerül), az összes elszámolható költség legalább 60%-ról pedig kifizetési igénylés kerül benyújtásra. A 3. mérföldkő a Projekt fizikai befejezésének időpontja, a mérföldkő elérésig megvalósul a TSZ-ben előírt összes kötelező, valamint és (min. 75 személy a Projektben foglalt célok elérése érdekében bevonásra kerül), kötelezően választott és a választott illetve az önállóan nem támogatható tevékenység, az összes elszámolható költség legalább 95%-áról kifizetési igény kerül benyújtásra.

A programokba bevont esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai - a virtuális térben megélt kapcsolatok helyett - valódi kapcsolatokat alakítanak ki egymással és a többségi (helyi) társadalomban élő társaikkal, a különböző élethelyzetben lévő emberekből felépülő új közösségek növelik az összetartást, csökkentik a meglévő előítéleteket egymással szemben. A Projekt keretében az esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai a megtanult és elsajátított készségek, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző „kilátástalanság érzés” és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődhetnek. A projektmegvalósítás időszaka alatt rengeteg hasznos és pozitív minta kerül átadásra a hátrányos helyzetűek részére, melyeket a résztvevők a sajátjuknak éreznek majd, a jövőben átadhatják azokat a környezetük számára is. A Római Katolikus Egyház országos szervezeti struktúrája önmagában lehetővé teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatszerű) továbbadását, vagyis azok a hátránykompenzációs tevékenységeket, amelyek a Projekt keretében a hatékonynak bizonyultak a felmerülő összetett társadalmi problémák kezelésében a hasonló problémákkal küzdő településeken is használhatók lesznek.

Hiszünk abban, hogy a hátránykompenzációs programjaink számos pozitív mintát és üzeneteket hordoznak majd, az új közösségek kialakítása mellett a már meglévő közösségeket is gyarapítják, azokat inspiráló közeggé teszik. A meglévő és a Projekt eredményeképpen létrejövő új közösségek pedig nem csak a Projektbe közvetlenül bevont hátrányos helyzetű célcsoport tagok életét befolyásolják, hanem azok közvetlen környezetét is, segítenek megfékezni a folyamatos elvándorlás okozta népességcsökkenést, az elvándorlást és munkanélküliséget is, szélesebb spektrumban nézve pedig a multiplikátor hatások miatt meghatározhatják a térség jövőképét is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.28.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00051

© 2009-2019 Minden jog fenntartva!